اریا وب جوان اریا وب جوان اریا وب جوان اریا وب جوان اریا وب جوان

جلسه با مدیرعامل سازمان درآمد

سازمان درآمد شهرداری کرمان، یکی از بزرگترین سازمان های مجموعه شهرداری کرمان می باشد که به واسطه استفاده از نرم افزار درآمد شرکت زراوند (نرم افزار سیداش) ارتباط تنگاتنگی با این شرکت دارد و این مسئله ارتباط قوی تر بین این سازمان و مجموعه شرکت را می طلبد. از این رو، مجموعه شرکت زراوند، در تاریخ 19 اسفند 1396 جلسه ای به منظور تبادل نظرات و ارائه ایده های جدید به منظور تولید نرم افزاری جدید که بتواند تحلیل استراتژیک [...]