اریا وب جوان اریا وب جوان اریا وب جوان اریا وب جوان اریا وب جوان

جلسه پرزنت سامانه زرآمد در فاوای شهرداری کرمان

با حضور مدیرعامل محترم سازمان فاوا، کمیته نرم افزار فاوا و نمایندگان شرکت کامپیوتری زراوند، جلسه ای در خصوص پرزنت اولیه سامانه «زرآمد» به منظور هماهنگی های مربوطه، در چهارشنبه مورخ 14 شهریور ماه 97 در شهرداری کرمان برگزار شد. در ابتدای این جلسه جناب آقای مهندس عرب نژاد، مدیرعامل محترم سازمان، به بیان راه های تعامل و همکاری بیشتر، به منظور رفع نیازهای نرم افزاری شهرداری کرمان پرداختند. سپس مدیر پروژه سامانه زرآمد، جناب آقای مهندس علوی به بیان [...]